Firma specjalizuje się w sporządzaniu opracowań na zlecenie klienta takich jak:

 

Ekspertyzy związane z ochroną przyrody i krajobrazu (zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi) w tym:

 • raporty oddziaływania na środowisko;
 • diagnozy skutków środowiskowych;
 • operaty: wodnoprawne, ochrony powietrza, akustyczne, dendrologiczne;
 • opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko;
 • inwentaryzacje i diagnozy przyrodniczo-planistyczne dla powiatów i gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • dokumentacje dla projektowanych obszarów chronionych;
 • plany ochrony istniejących obszarów chronionych;
 • programy ochrony przyrody dla nadleśnictw;
 • programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami;
 • monitorowanie i ocena stanu biotycznych elementów środowiska przyrodniczego;
 • inne opracowania środowiskowe będące podstawą do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Propagowanie wiedzy przyrodniczej przez:

 • przygotowywanie przewodników, albumów, broszur i folderów o tematyce przyrodniczej;
 • organizowanie i prowadzenie wycieczek indywidualnych i grupowych dla zainteresowanych rodzimą przyrodą;
 • projektowanie ścieżek przyrodniczych.