• Inwentaryzacja przyrodnicza, waloryzacja przyrodnicza oraz ocena oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze na potrzeby trzech raportów o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ) w ramach ponownej oceny dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” - od węzła Przyczółkowa (z węzłem, km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem, km około 11+500,00) o długości ok. 6,5 km. 2017. Umowa z Pracownią Analiz Środowiskowych ASANGA Daniel Maranda
 • Zestaw opracowań pod wspólną nazwą „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)” [Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF); Inwentaryzacja i waloryzacja zbiorowisk roślinnych oraz terenów o wysokim potencjale biologicznym w obrębie ROF; Inwentaryzacja gatunków wskaźnikowych i rzadkich w obrębie ROF; Analiza uwarunkowań przyrodniczych na potrzeby Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi dla ROF. Delimitacja obszarów chronionych; Koncepcja utworzenia, ochrony, zagospodarowania i zarządzania siecią terenów otwartych (green belt) w obrębie ROF; Rekomendacje do mpzp w obrębie ROF w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych; Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF; przeprowadzenie konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; broszura informacyjna] w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 2015. Umowa z Gminą Miasta Radomia
 • Ekspertyza przyrodnicza dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie prac polegających na zebraniu danych o zasobach środowiska przyrodniczego i jego waloryzacji w ramach projektu POIiŚ 7.1-102 pn. „Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020”. Odcinki linii kolejowej nr 18: Kutno-Toruń i Bydgoszcz-Piła. 2015. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka, na terenie gminy Rzekuń. 2014. Umowa z Agencją Promocji Inwestycji Sp. z o.o.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza gatunków fauny i flory występujących na części dz. ew. nr 1/11 z obrębu 4-09-30, o powierzchni 0,782 ha, położonej przy kanale Drewnowskiego, w rejonie ul. Samarytanka/Św. Wincentego. 2013. Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Targówek
 • Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby opracowania projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Doliny Wkry i Mławki PLB140008. 2013. Umowa z RDOŚ w Warszawie
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ul. Mieszka I do granic administracyjnych Radomia (pow. 268,3 ha) oraz od linii kolejowej do granic administracyjnych Radomia wraz z doliną cieku Godowskiego (pow. 157 ha). 2013. Umowa z Urzędem Miasta i Gminy w Radomiu
 • Opracowanie fitosocjologiczne i ekspertyza przyrodnicza do projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011. 2013. Umowa z Michał Falkowski „EcoFalk” Biuro badań, monitoringu i ochrony przyrody
 • Ocena skutków przyrodniczych zniesienia zakazu obowiązującego na terenie Nadwkrzańskiego OChK w obrębie działek ewid. nr 253/10 i 253/11 w miejscowości Joniec. 2013. Umowa z Marcinem Kobylińskim
 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Gminy Lelis. 2013. Umowa z Urzędem Gminy Lelis
 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby SUiKZP Gminy Goworowo. 2013. Umowa z Urzędem Gminy Goworowo
 • Inwentaryzacja przyrodnicza, waloryzacja przyrodnicza oraz ocena oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze do Raportu o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ) planowanego przedsięwzięcia: Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim (ok. 270,5 km długości trasy podstawowej). 2013. Umowa z ARCADIS Sp. z o.o.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza, waloryzacja przyrodnicza oraz ocena oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze do Raportu OOŚ projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”. 2013. Umowa z Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda w okolicach miejscowości Chrzanowo, Małki i Łasiewity oraz podstacji transformatorowej w okolicy miejscowowści Różan. 2013. Umowa z TFT WIND Sp. z o.o.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie i rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska (km 295+700) według wariantu 4/R. 2012. Umowa z GDDKiA Oddział w Olsztynie
 • Ekofizjografia do MPZP „Radiostacja” na obszarze położonym przy ul. Przytyckiej w Radomiu. 2012. Umowa z JUNIMEX Development Sp. z o.o.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza drzewostanu pod kątem zasiedlenia przez chronione gatunki flory i fauny, znajdującego się przy drodze wojewódzkiej nr 591 na odcinku Szestno w km 50+262 (skrzyżowanie z drogą gminną) do 56+408 km w Mrągowie (skrzyżowanie z ul. Harcerską). 2012. Umowa z ZDW w Olsztynie
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW w miejscowości Błonie Duże. 2012. Umowa z Energia Zbigniew Niedziółka Dziegietnia 29, 08-300 Sokołów Podlaski
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy 2,4 MW w miejscowościach: Suchożebry, Przygody, Brzozów oraz Głównego Punktu Przyłączeniowego (GPZ) w miejscowości Przygody. 2012. Umowa z Farma Wiatrowa „MAZOWSZE” Sp. z o.o. Dziegietnia 29, 08-300 Sokołów Podlaski
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na terenie działki nr ew. 963, położonej na gruntach wsi Wojewódki Dolne, gm. Bielany o mocy 2,3 do 2,5 MW. 2012. Umowa z EKO-ENERGIA Krzysztof Czarkowski, ul. Wolności 46, 08-300 Sokołów Podlaski
 • Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany MPZP terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego Zajączkowo, obręb Psarskie. 2012. Umowa z KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o. o.
 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone dla potrzeb zmiany MPZP gminy Pniewy, na obszarze wsi Psarskie i Zajączkowo – teren eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Zajączkowo. 2012. Umowa z KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o. o.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza, waloryzacja przyrodnicza z oceną oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze oraz opracowanie Uzupełnienia do raportu OOŚ przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfu Karaska w granicach działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. 2011. Umowa z Zakładem Torfowym KARASKA Henryk Skowroński
 • Inwentaryzacja przyrodnicza planowanej obwodnicy Ostrołęki. 2011. Umowa z Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i Stora Enso Poland S.A
 • Inwentaryzacja przyrodnicza, waloryzacja przyrodnicza i ocena wpływu na środowisko przyrodnicze do Raportu OOŚ planowanego przedsięwzięcia: Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola. 2011. Umowa z ARCADIS Sp. z o.o.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Elektrownia Ostrołęka „C” oraz linie: 2x 400 kV i 1x 110 kV od rozdzielni 400 kV ENERGA do planowanej stacji 400 kV PSE OPERATOR S.A. 2010. Umowa z Wójtem gminy Rzekuń
 • Inwentaryzacja przyrodnicza, waloryzacja przyrodnicza i ocena wpływu na środowisko przyrodnicze do Raportu OOŚ planowanego przedsięwzięcia: Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek. 2010 Umowa z ARCADIS Sp. z o.o.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena wpływu na środowisko przyrodnicze przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa źródła ciepła w Elektrowni B polegającej na uciepłownieniu turbin 13K200 oraz połączeniu z istniejącą infrastrukturą na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.” 2010. Umowa z ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze do Raportu OOŚ pod nazwą „Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy dwóch zapór bocznych Zbiornika Włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jordanów - Tokary - Radziwie oraz makroniwelacji w czaszy zbiornika - poprzedzony koncepcją programowo przestrzenną ze studium wykonalności - pow. Płock i pow. Włocławek”. 2010. Umowa z HYDROPROJEKT Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku LIDZBARK - DZIAŁDOWO z obejściem na terenie Lidzbarka”. 2010. DRO-KONSULT Sp. z o.o.
 • Ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektowanego składowiska i sortowni odpadów w okolicy Nasielska do Raportu OOŚ dla planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. 2010. Umowa z ARUP, Warszawa
 • Ocena wpływu na środowisko przyrodnicze do Raportu OOŚ dla przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 na parametrach drogi klasy GP. 2009. Umowa z firmą ARUP, Warszawa
 • Inwentaryzacja przyrodnicza i opracowanie Raportu OOŚ w zakresie oceny skutków przyrodniczych przedsięwzięcia „Budowa Elektrowni „C”. 2009. Umowa z ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.
 • Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa przejazdu tunelowego pod torami na przedłużeniu ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach, na Obszar Natura 2000 „Dolina Liwca”. 2009. Umowa z Firmą GEOS CONSULTING Warszawa
 • Ocena oddziaływania na środowisko i przedmiot ochrony potencjalnego SOO Natura 2000 „Modlniczka Łąki” przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa centrum logistycznego „Goodman Kraków Airport Logistic Centre” we wsi Modlniczka, Gmina Wielka Wieś. 2009. Umowa z Firmą Goodman Kraków
 • Korekta granic OSOP Dolina Dolnej Narwi w zasięgu oddziaływań zakładów przemysłowych Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka oraz Zespołu Elektrowni Ostrołęka. 2008. Umowa z firmą STORA ENSO Poland S.A. Ostrołęka
 • Ekspertyza dotycząca zmiany lokalizacji stanowiska mącznicy lekarskiej położonego na terenie działek ewidencyjnych nr 461/1 oraz 324 obręb Gaj, gmina Zabrodzie i przeniesienie go na skraj węzła „Mostówka”. 2008. Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
 • Aneks do raportu OOŚ dla rozbudowy składowiska odpadów paleniskowych „Łęg” Zespołu Elektrowni Ostrołęka o aspekty przyrodnicze. 2008. Umowa z ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.
 • Inwentaryzacja zadrzewień z waloryzacją i gospodarką drzewostanem w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (PLB140004) w Warszawie. 2008. Umowa z Urzędem Miasta Warszawa
 • Inwentaryzacja walorów szaty roślinnej wzdłuż autostrady A-2 (Trasa lubelska - Terespol). 2007. Umowa z IOŚ w Warszawie
 • Inwentaryzacja awifauny lęgowej oraz zbiorowisk roślinnych w dolinie Liwca na terenie gminy Jadów (pow. wołomiński) i gminy Łochów (pow. węgrowski), w granicach obszaru Natura 2000 . 2006. Umowa z Starostwem Powiatowym w Wołominie
 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone dla potrzeb MPZP gminy Czarnków, na obszarze wsi Walkowice – teren eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Walkowice KR. 2006. Umowa KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.
 • Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej nr 8, etap II: odcinek realizacyjny Warszawa Okęcie – Radom – Kielce SPOT/1.1.1/162/05. Studium wykonalności. Raport oddziaływania na środowisko przyrodnicze inwestycji w zakresie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. 2006. Umowa z Egis Poland Sp. z o.o. Warszawa
 • Koncepcja Programowo – Przestrzenna dla projektowanej inwestycji budowy stopnia wodnego w Nieszawie – Ciechocinku. Raport OOŚ rozpatrywanych wariantów rozwiązań trwałego zabezpieczenia stopnia Włocławek. Wariant I – Stały próg piętrzący w km 680,72. Wariant II – Stopień wodny Nieszawa w km 703,75. 2005. Umowa nr 596/N zawarta przez Hydroprojekt Spółka z o. o. z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

ALBUMY

 

 • Ścieżki i szlaki przyrodnicze Powiatu Sokołowskiego. 2014. Praca zbiorowa Wierzba M. i Jastrzębski P. (red.) Ze środków Starostwa Powiatu Sokołowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Sokołów Podlaski
 • Walory przyrodnicze Powiatu Sokołowskiego. 2013. Praca zbiorowa Wierzba M. (red.) Ze środków Starostwa Powiatu Sokołowskiego. Sokołów Podlaski
 • Turystyka. Odwiedzamy urzekające regiony. Szlak kajakowy Melchiora Wańkowicza i szlak kajakowy Michała Kajki. 2013. Praca zbiorowa. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” i Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”. Kraków
 • Przyroda Ziemi Sokołowskiej. Monografia przyrodnicza. 2010. Praca zbiorowa Wierzba M., Sikorski P. (red.) Ze środków Starostwa Powiatu Sokołowskiego. Sokołów Podlaski